Курс для органистов и канторов состоится с 29 июня по 4 июля 2014 года
Департамент Музыки педагогического факультета
Католический университет 

Курс будет проходить под руководством опытных и знающих церковных музыкантов и преподавателей вузов из Департамента музыки в KU PF Ружомберок — Растислав Адамко , Зузана Захрадникова, Янка Беднарикова, Мириам Зерно, Петер Хочел,  и приглашенные гости — органисты Дэвид ди Фиоре (США) и Дэвид Постранеску (Чехия) .
Курс предлагает следующие специализации :
1 игра орган — разделен на три группы :
· Игры на органе для начинающих
· Литургическая игра ( JKS , ST ) ,
· Органная литература;
2 хоровое дирижирование;
3 Григорианский хорал.
В дополнение к этим специальностям , мы хотим сделать хор участников курса , который будет
действовать в богослужениях — ежедневных мессах и службах.
Мы также предлагаем индивидуальное обучение пению. 
На повестке дня и актуальные лекции упором на голосовой подготовки, руководящей верхушки и сакральной и литургической музыки . 
Kurz pre organistov a kantorov v dňoch 29. júna — 4. júla 2014

V dňoch 29. júna — 4. júla 2014 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční kurz pre chrámových organistov a kantorov.
Kurz budú viesť skúsení a erudovaní cirkevní hudobníci a vysokoškolskí pedagógovia
z Katedry hudby PF KU v Ružomberku — Rastislav Adamko, Zuzana Zahradníková, Janka
Bednáriková, Miriam Žiarna, Peter Hochel a pozvaní hostia — organisti: David di Fiore
(USA), Dávid Postránecký (Česká republika).
V rámci kurzu ponúkame tieto špecializácie:
1 hra na organe — rozdelená na tri skupiny:
• 
základy organovej hry pre začiatočníkov,
• 
liturgická hra (JKS, LS),
• 
organová literatúra;
2 dirigovanie zboru;
3 gregoriánsky chorál.
Okrem týchto špecializácii chceme vytvoriť z účastníkov kurzu spevácky zbor, ktorý bude
účinkovať na liturgických sláveniach — každodenných svätých omšiach, ranných chválach
a vešperách. Zbor bude slúžiť aj ako cvičné teleso pre tých, ktorí si vyberú špecializáciu
«dirigovanie zboru». Ponúkame tiež individuálnu hlasovú výchovu. Do programu sú zaradené
aj tematické prednášky so zameraním na hlasovú výchovu, vedenie zboru a sakrálnu
a liturgickú hudbu. V súvislosti so zabezpečením kurzu prosíme záujemcov, aby vyplnili
a poslali na uvedenú adresu prihlášku (špeciálny formulár) ako aj účastnícky poplatok.
Poplatky účastníka za kurz:
účastnícky poplatok:
50,- € 
Účastnícky poplatok je potrebné zaslať predom bankovým
prevodom najneskôr do 20.06.2014.
Potrebné údaje k bankovému prevodu:
— IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
— variabilný symbol: 130141
— adresa príjemcu: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
— správa pre prijímateľa: „Účastnícky poplatok pre Katedru
hudby“
strava:
raňajky:
2,- €/deň
obed:
3,- €/deň
(večera vo vlastnej réžii s možnosťou prípravy jedla na
ubytovni)
ubytovanie:
8,- €/noc.
(stredoškolský internát, dvojizbová bunka 2 + 3 lôžka
s umývadlom, spoločná sprcha na chodbe)
Prihlášky posielajte do 31. 5. 2014
— poštou na adresu:
Katedra hudby, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok
— mailom na adresy: zuzana.zahradnikova@ku.sk; rastislav.adamko@ku.sk
Informácie vám poskytneme aj na tel. č.: Orange — 0918 722110; O2 – 0908 619482
www.principal.su
 
 

Comments are closed.